Almanca Zıt Anlamlı Kelimeler

Karşıtlar Gegensätze

Büyük/Küçük   gross/klein

Çabuk/Yavaş   schnell/langsam

Sıcak/Soğuk   warm/kalt

Dolu/Boş       voll/leer

Kolay/Zor     leicht/schwer

Ağır/Hafif schwer/leicht

Açık/Kapalı auf/zu

Açık/Kapalı offen/geschlossen

Doğru/Yanlış richtig/falsch

Eski/Yeni alt/neu

İhtiyar/Genç alt/jung

Gelecek/Son nächste/letzte

Güzel/Çirkin schön/hässlich

Serbest/Meşgul frei/besetzt

İyi/Kötü gut/schlecht

Daha İyi/Daha Kötü  besser/schlechter

Erken/Geç früh/spät

Ucuz/Pahalı billig/teuer

Yakın/Uzak nah/weit

Burada/Orada hier/dort

Miktar Menge

Biraz/Çok ein wenig/mehr

Az/Birkaç wenig/einige

Çok/Pek Çok mehr/mehrere

Çok/Pek Çok viel/zu viel

…. den daha çok mehr als ….

…. den daha az weniger als ….

Yeter/Daha genug/noch

Biraz/Hiç ein bißchen/gar nicht

Biraz etwas

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-zit-anlamli-kelimeler/

Almanca Rica İstek

1-) Kibarlık Kalıpları

Darf ich Ihr Buch nehmen? Kitabınızı alabilir miyim?

Darf ich gehen? Gidebilir miyim?

Darf ich das Fenster öffnen? Pencereyi açabilir miyim?

Bu kalıplar müsade istemek anlamında kullanılırlar. Böyle bir soruyla karşılaşıldığında verilebilecek yanıt ise;

Natürlich Elbette

Ja, natürlich Evet, elbette

Ja Evet

Nein, bitte Hayır, lütfen

2-) Diğer kibarlık kalıpları

Können Sie das Salz mir geben? Tuzu bana uzatır mısınız?

Dürfen Sie mir sagen? Bana söyleyebilir misiniz?

Können Sie dir Tür öffnen? Kapıyı açabilir misiniz?

Können Sie hier kommen? Buraya gelebilir misiniz?

Darf ich Sie bitten? Sizden rica edebilir miyim?

Karşı taraftan bir şey istenildiğinde bu tür cümleler kullanılır. Bu tür sorulara alınabilecek yanıtlar ise;

Ja Evet

Ja, natürlich. Evet, tabii

Ja, warum nicht. Evet, neden olmasın.

Almanca Rica ve İstek cümleleri

Bana yardım edebilir misiniz?
Können sie mir helfen? [Könen zi mir helfen]

Sizinle konuşabilir miyim?
Kann İch mit ihnen sprechen? [Kan ih mit inen şprehen?]

Bana bir sigara vermenizi istiyordum ?
Ich möchte, das sie mir eine zigarette geben? [İh möhte,das zi mir ayne sigarette geben?]

Müsaadenizle.
Mit ihrer erlaubnis [Mit irer erlaubnis.]

Kapıyı açar mısınız?
Können sie die tür öffnen? [Könen zi di tür öfnen?]

Size yardım edebilir miyim?
Darf ich ihnen helfen? [Darf ich ihnen halfen?]

Ne arzu edersiniz?
Was hâtten sie gerne? [Vas heten zi gerne?]

Bir sigara içebilir miyim?
Darf ich eine zigarette rauchen? [Darf ih ayne sigarette rauchen?]

Yarın, sinemaya gitmek için bulaşabilirmiyiz?
Können wir uns für morgen verabreden, um ins kino zu gehen? [Können vir uns für morgen ferabreden,um ins kino tsu gehen?]

İçmek için bir şey istiyorum.
Ich möchte was zum trinken haben. [Ih möhte vas tsum trinken haben]

Onu satın almak istiyorum.
Das möchte ichkaufen. [Das möhte ih kaufen.]

Bir fincan çay.
Eine tasse tee. [Ayne tase te.]

Sizinle birlikte gitmek isterdim.
Ich hâtte gerne mit ihnen kommen wollen. [Ih hete gerne mit inen komen volen.]

… ister misiniz?
Wollen sie gerne …? [Volen zi gerne ……?]

Bir gazete satın alacağım .
Ich werde eine zeitung kaufen. [Ih verde ayne tsaytunk kaufen.]

Bir şey satın almak istemiyorum.
Ich möchte nichts kaufen. [Ih möhte nihts kaufen.]

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-rica-istek/

Almanca Günlük Konuşmalar


Almanca günlük konuşmalar rutin kelimeler ve Almanca cümlelerin Türkçe okunuşları. Pratik ifadeler ve çok kullanılan cümleler.

Günaydın!
Guten Morgen! [Gutın morgın]

Merhaba/İyi günler
Guten Tag! [guten tak]

İyi Akşamlar!
Guten abend! [gutın abınd]

Bay/Bayan
Herr/Frau/Fraulein [her/frau/fırolayn]

Nasılsın(ız)?
Wie geht es dir/Ihnen? [vi geyt es diğr/iğnen?]

Ne var ne yok?
Wie geht’s? [vi geyt es?]

Allaha ısmarladık!
Auf Wiedersehen! [auf] viderzeyn!]

Hoşça kal!
Tshüß/Servus! [çüss!zervus!]

İyi geceler!
Gute Nacht! [gute naht!]

İyi yolculuklar!
Gute Reise! [gute rayze!]

…a/-e benden selam söyle/söyleyin.
Grüßen Sie … von mir. [gürüsın zi fon miğr.]

Ne?
Was? [vas?]

Niçin?
Warum? [varum?]

Kim? (Kimler)
Wer? [ver?]

Kime?
Wem? [vem?]

Hangisi?
Welche? [velhe?]

Kaç yaşında?
Wie alt? [vi alt?]

Ne kadar? Kaç para? Fiyatı ne?
Was kostet? [vas kostet?]

Nereye?
Wohin? [vohin?]

Nereden?
Woher? [voher?]

Nerede?
Wo? [Vo?]

Ne zaman
Wann? [van?]

Kimin?
Wessen? [vessın?]

Kim ile?
Mit wem? [mit vem?]

Nasıl?
Wie? [vi?]

Kaç tane?
Wie viele? [vifille?]

Teşekkür ederim.
Danke schön. [danke şön.]

Bir şey değil
Nichts zu danken [nihts tsu dankın.]

Nasılsınız? Nasılsın?
Wie geth es Ihnen/dir? [vi geyt es iğnen/diğr?]

Teşekkür ederim iyiyim.
Danke, gut. [danke gut.]

Özür dilerim!
Verzeihung! [fersayhung!]

Bir saniye bakar mısınız?
Einen Augenblick, bitte. [aynen augınbilik bitte.]

Yeter!
Genug! [genug!]

İmdat
Hilfe! [hilfe.]

Hangisi?
Welcher/Welche/Welches? [velher/velhe/velhes?]

Nerede(ler)?
Wo ist/Wo sind? [vo ist/vo zind?]

Ne kadar süreyle?
Wie lange? [vi lange?]

İsterim/İstiyorum.
Ich möchte … [ih möhte …]

Var mı?
Gibt es..? [gibt es.. ]

Ne istiyorsunuz. Ne arzu ediyorsunuz?
Was, wünschen Sie? [vas vünşın zi]

Saat kaçta?
Um Wievie! Uhr? [um vifiil uğur?]

Sürati ne?
Wie schnell? [vi şinel?]

Ne kadar uzaklıkta?
Wie weit? [vi vayt?]

kaç kez? Ne kadar sık?
Wie oft? [vi oft?]

Ne kadar uzunlukta?
Wie lang? [vi lang]

Ne kadar süre için?
Wie lange? [vi lange]

Ne kadar ağırlıkta?
Wie schwer? [vi şiver?]

Kaç beden?
Welche Größe? [velhe giröse]

Ne oldu?
Was ist passiert? [vas ist passiğrt]

…ın anlamı ne?
Was bedeutet… ? [vas bedoytet]

Soyadınız ne(dir)?
Was ist Ihr Nachname? [vas ist iğre nahname]

Ne arıyorsunuz?
Was suchen Sie? [vas zuhın zi]

Ne dediniz?
Was haben Sie gesagt? [vas habın zi gezagt]

Bu kim?
Wer ist das? [ver ist das]

Bu kimin?
Wem gehört das? [vem gehört das?]

Nerede oturuyorsunuz?
Wo wohnen Sie? [vo voğnın zi]

Ne gördünüz?
Was haben Sie gasehen? [vas habın zi gezehın]

Şuradaki kim?
Wer ist dort? [ver ist dort]

En yakın … nerede?
Wo ist der/die/das nachste …? [vo ist der/di/das nehste?]

Nerede … satın alabilirim?
Wo kann ich …. kaufen? [vo kann ih kaufın]

Neredeyiz?
Wo sind wir? [vo zind viğr]

Nereye gidiyorsunuz?
Wohin gehen Sie? [vohin gehın zi]

Nerede bir … var?
Wo giby es ein…. ? [vo gibt es ayn]

Bu yol nereye gidiyor?
Wohin gührt dieser Weg? [vohin füğrt diezer veg]

… ne zaman açılır?
Wann öffnet.. ? [van öfnet]

Doğum gününüz ne zaman?
Wann ist lhr Geburtstag? [van ist iğır geburtstag]

…ya ne zaman gittiniz?
Wann sind Sie nach … gegangen? [van zind zi nah gegangın]

Bu nasıl çalışır?
Wie funktioniert das? [vi funksiniğrt das?]

Ne zaman hazır olur?
Wann ist es fertig? [van ist es fertig]

Ne kadar istiyorsunuz?
Wieviel verlangen Sie? [vifiil ferlangın z]

… ne kadar uzunlukta?
Wie weit ist? [vi vayt ist]

Sizde … var mı?
Gibt es bei Ihnen? [gibt es bay iğnen]

Bu sizin mi?
Gehört das Ihnen? [gehört das Ihnen?]

… da bulundunuz mu?
Waren Sie in …. ? [vağrın zi in]

…’yi ziyaret edecek misiniz?
Werden Sie … besuchen? [verdın zi bezuhın]

Gözlüğüm nerede
Wo ist meine Brille? [vo ist mayne birille]

… hakkında ne düşünüyorsunuz?
Was denken Sie über? [vas denkın zi über]

Burada ne satın alınabilir?
Was kann man hier kaufen? [vas kan man hığır kaufın]

Tuvalet nerede?
Wo ist hier die toilette? [vo ist hığır di toilette]

Tren ne zaman gelecek?
Wann wird der Zug ankommen? [van vird der tsuk ankommın]

Bu trenin nereden geldiğini biliyor musunuz?
Wißen Sie, woher dieser Zug kommt? [vissın zi woher dizer tsug komıt]

Burada kim servis yapıyor?
Wer bedient hier? [ver bedint hığr]

Parayı kime vermeliyim?
Wem muß ich das Geld geben? [vem mus ih das geld geben]

Bu haberi kimden duydunuz?
Von werm haben Sie diese Nachricht gehört? [fon vem habın zi dieze nahriht gehört]

Bu kimin otomobilidir?
Wessen Auto ist das? [vessın auto ist das]

Kaç para vereceğim?
Wieviel soll ich geben? [vifiil zol ih gebın]

…. istiyorum
Ich möchte … [ih möhte]

… ister misiniz?
Möchten Sie….? [möhtın zi]

Almanca öğrenmek istiyorum.
Ich möchte Deutsch lernen. [ih möhte doç lernın]

Bu işaret nedir?
[responsivevoice voice="Deutsch Female" buttontext=""] Was bedeutet dieses Zeichen? [vas bedoytet dizes tsayhın]

Size yardım edebilir miyim?
Kann ich Ihnen helfen? [kan ih iğnen helfın]

Lütfen bana …nın nerde olduğunu söyler misiniz?
Bitte können Sie mir sagen, wo … ist? [bitte könnın zi miğr zagın wo … ist]

Oraya nasıl gidebiliriz?
Wie können wir dorthin gehen? [vi könnın viğr dorthin gehın]

Bu ne içindir?
Wozu ist das? [votsu ist das]

Ne oluyor?
Was ist los? [vas ist los]

Danışma bürosu nerededir?
Wo ist das Informationsbüro? [vo ist das informatsiyonbüro]

İstasyon ne kadar uzaklıkta?
Wie weit ist es bis zum Bahnhof? [vi vayt ist es bis tsum bağnhof]

Bu bina nedir?
Was ist das für ein Gebaude? [vas ist das für ayn geboyde]

En yakın banka nerededir?
Wo ist die nachste Bank? [vo ist die nehste bank]

Otomobilimi nerde park edebilirim?
Wo kann ich mein Auto parken? [vo kan ih mayn auto parkın]

Şüphesiz.
Ohne Zweifel [Oğne tsıvayfel]

Peki tabii.
Ja, natürlich. [ya natürlih]

Bana güvenebilirsiniz.
Sie können mir vertrauen. [zi könnın miğr fertrauın]

İzin verir misiniz?
Erlauben sie? [erlaubın zi]

Doğru mu sizce?
Meinen sie das ist richtig? [maynen zi das ist rihitig]

Mümkün mü?
Ist es möglich..? [ist es möglih]

İnanılmaz.
Unglaublich [ungılaublih]

Sana inanmıyorum.
Ich glauble dir nicht [ih gılaube dğr niht]

Belki.
Vielleicht. [fillayht]

Tekrar eder misiniz?
Wiederholen sie bitte [viderholın zi bitte]

Bir şey sormak istiyorum.
Ich möchte etwas fragen. [ih möhte etvas fıragın]

Zahmet etmeyin.
Bitte bemühen Sie sich nicht [bitte bemühın zi zih niht]

(Çok) mutluyum.
Ich bin (sehr) glücklich [ih bin zeğr gülüklih]

Çok naziksiz
Sie sind sehr nett. [zi zind değr net]

Geçmiş olsun!
Gute Besserung! [gute besserung]

… e selamlarımı iletin.
Grüssen sie … [gürüsın zi]

Ne yapabiliriz?
Was können wir tun? [vas könnın viğr tun]

Size yardımcı olabilir miyim?
Kann ich Ihnen behilflich sein? [kan ih iğnen behilflih zayn]

Sizi hatırlıyorum
Ich erinnere mich an sie. [ih erinnere mih an zi]

Niçin burada bekliyorsunuz?
Worauf warten Sie hier? [vorauf vartın zi hiğır]

Haklısınız.
Sie haben Recht [zi habın reht]

Sanmıyorum
Das glaube ich nicht [das glaube ih nicht]

Ne süpriz!
Was für eine Überraschung! [vas für ayne überraşung]

Harkikulade!
Wunderbar! [vunderbar]

Belki beni başka biriyle karıştırıyorsunuz.
Vielleicht verwechseln Sie mich mit jemand anderen. [fillayht fervehseln zi mih mit yemanden anderen]

Hiçbir anlamı yok.
Das hat keine Bedeutung. [das hat kayne bedoytung]

Hiçbir şekilde
Auf keinen Fall. [auf kaynen fall]

Eminim (emin değilim)
Ich bin mir (nicht) sicher. [ih bin miğrr (niht) ziher]

Evet.
Ja [ya]

Hayır.
Nein. [nayn]

Hanım
Frau [fırau]

Bey
Herr [her]

Lütfen.
bitte. [bitte]

Acıktım.
Ich habe Hunger. [ih habe hunger]

Tamam
Alles klar. [alles kılar]

Önemli.
Es ist wichtig [es ist vihitig]

Acele.
Es ist eilig [es ist aylig]

Hoş geldiniz.
Willkommen. [vilkommın]

Anlıyorum.
Ich verstehe. [ih ferştehe]

Anlamıyorum.
Ich verstehe nicht [ih ferştehe niht]

Biliyorum.
Ich weiß [Ih vays]

Bilmiyorum
Ich weiß nicht. [Ih vays niht]

…istiyorum.
Ich will… [ih vil…]

… İstemiyorum
lch will nicht … [ih vil niht]

Burada
Hier [hığır]

Şurada
Dort. [dort]

Orada
Da. [da]

Sağda.
Rechts. [rehts]

Solda
Links [links]

Önde
Vorn. [forn]

Arkada.
Hinten [hintın]

Üzerinde.
Über. [über]

Altında
Unter. [unter]

Dosdoğru.
Geradeaus. [geradeaus]

Var
Das gibt es [das gibt es]

Yok
Das gibt es nicht [das gibt es niht]

Nerelisiniz?
Woher kommen Sie? [voher kommın zi]

Türküm.
Ich komme aus der Türkei. [ih komme aus der türkay]

İsviçre’liyim.
Ich bin Hollander. Ich komme aus Holland/der Niederlande. [ih bin hollander. ih komme aus holland/der niederlende]

Nerede kalıyorsunuz?
Wo bleiben Sie? [vo bılaybın zi]

Bir otelde kalıyorum.
Ich bleibe in einem Hotel. [ih bılaybe in aynem hotel]

Bunun adı ne?
Wie heißt das? [vi hayst das]

Bu bir anahtar.
Das ist ein Schlüssel. [das ist ayn şülüssel]

Siz kimsiniz?
Wer sind Sie [ver zind zi]

Ben Bay Handel’im
Ich bin Herr Handel. [ih bin her handel]

Nereye gidiyorsunuz?
Wohin gehen Sie [vohin gehın zi]

Otele gidiyorum.
Ich gehe zum Hotel. [ih gehe tsum hotel]

Umarım (İnşallah)
Hoffentlich. [hoffentilh]

Yanılıyorsunuz.
Sie irren sich. [zi irrın zi]

Anlıyorum.
Ich verstehe. [ih ferştehe]

Sanmıyorum.
Ich glaube nicht. [ih gılauble niht]

Fark etmez.
Egal [Egal]

Kabul ediyorum.
Ich nehme an. [ih neğme an]

Demek istiyorum ki…
Ich möchte sagen, daß…. [ih möhte zagın das]

Benim için fark etmez.
Es macht mirnichts aus [es maht miğr niht aus]

Olabilir.
Das kann sein [das kan zayn]

İyi haber!
Das ist eine gute Nachricht. [das ist ayne gute nahriht]

Bu benim hastam.
Das ist meine Schuld. [das ist mayne şuld]

Olamaz (Mümkün değil.)
Unmöglich [unmöglih]

Sahi mi?
Wirklich? [virklih]

İyi eğlenceler!
Viel Vergnügen! [fiil fergünügın]

Biliyorum ki …
Ich weiß, dass.. [ih vays das]

Umarım ki …
Ich hoffe, dass [ih hoffe das]

İyi yolculuklar!
Gute Fahrt! [gute fağrt]

Sanıyorum ki…
Ich glaube, dass .. [ih gılaube das]

İtraz ediyorum.
Ich protestiere. [ih pırotestiere]

Fikrimce … (Bane göre …)
Meiner Meinung nach …. [mayner maynung nah]

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-gunluk-konusmalar/

Almanca Tanışma Diyalogları

Fragen

Wie heißen Sie? Adınız nedir?

Hallo! Merhaba!

Guten Morgen! Günaydın!

Guten Abend! İyi akşamlar!

Willkommen! Hoşgeldiniz!

Wie geht’s dir/ Ihnen? Nasılsın / sen?

Danke, mir geht’s gut! Ben iyiyim teşekkür ederiz!

Und dir/ Ihnen? Ya sen / siz?

Gut İyi

Danke (vielmals)!/ Vielen Dank! Teşekkürler/ Çok Teşekkürler!

Du hast/ Sie haben mir so gefehlt! Seni/ sizi çok özledim!

Was gibt’s Neues? Ne var ne yok?

Nicht viel. Çok değil.

Gute Nacht! İyi geceler!

Bis später! Sonra görüşürüz!

Auf Wiedersehen!/ Tschüß! Hoşça kalın! / Görüşürüz!

Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz?

Welche Nationalität haben Sie? Uyruğunuz nedir?

Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız?

Was ist ihr Geburtsdatum? Doğum tarihiniz nedir?

Haben Sie Geschwister? Kardeşiniz var mı?

Wieviele Geschwister haben Sie? Kaç kardeşiniz var?

Haben Sie Kinder? Çocuklarınız var mı?

Wieviele Kinder haben Sie? Kaç çocuğunuz var?

Haben Sie einen Partner/ eine Partnerin? Bir partneriniz var mı? (eşiniz, arkadaşınız)

Sind Sie verheiratet? Evli misiniz?

Wie ist Ihre Adresse? Adresiniz nedir?

Wie ist Ihre Telefonnummer? Telefon numaranız nedir?

Wie ist Ihre Handynummer? Telefon numaranız nedir?

Wie ist Ihre Passnummer? Pasaport numaranız nedir?

Wie ist Ihre E-mail-Adresse? E-posta adresiniz nedir?

Antworten

Ich heiße isminiz. İsmim ………….

Ich komme aus geldiğiniz ülke/şehir. Ben …………. den geliyorum.

Ich bin uyruğunuz. Ben …………. vatandaşıyım

Ich bin yaşınız Jahre alt. Ben …………. yaşındayım.

Mein Geburtstag ist am gün ay yıl Doğum tarihim gün ay yıl

Ja, ich habe Geschwister Evet, benim kardeşim var

Ja, ich habe Geschwister Hayır, benim kardeşim yok

Ich habe kardeş sayısı Geschwister. Benim …………. kardeşim var.

Ja, ich habe çocuk sayısı Kinder Evet, benim …………. çocuğum var

Nein, ich habe keine Kinder. Hayır, benim çocuğum yok.

Ich habe çocuk sayısı Kinder. Ben …………. çocuğum var.

Ja, ich habe einen Partner Evet, bir partnerim var

Nein, ich habe keinen Partner Hayır, bir partnerim yok

Ja, ich bin verheiratet / Nein, ich bin nicht verheiratet Evet, evliyim/ Hayır, evli değilim

Meine Adresse ist adres. Adresim …………. ‘dir.

Meine Telefonnummer ist telefon numarası. Benim telefon numaram …………. dir

Meine Handynummer ist telefon numarası Benim telefon numaram …………. dir

Meine Passnummer ist pasaport numarası Benim pasaport numaram …………. dir

Meine E-Mail ist e posta adresi Benim e posta adresim …………. dir

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-tanisma-diyaloglari/

Almanca Renkler ve Artikelleri

Almanca Renklerde artikeller yoktur.Kelime
Okunuşu Türkçesi

Rot rot Kırmızı

Weiß vays Beyaz

Blau blau Mavi

Gelb gelp Sarı

Orange oranj Turuncu

Rosa rosa Pembe

Lila lila Mor

Braun braun Kahverengi

Dunkelblau dunkelblau Lacivert

Violett violet Eflatun

Beige bej Bej

Grau grau Gri

Grün grün Yeşil

Farbe farbe Renk

Scwarz flvarts Siyah

Silber silber Gümüş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-renkler-ve-artikelleri/