Almanca İsimlerin Çoğulları

Türkçede isimleri çoğul hale getirmek için sonuna “-ler” veya “-lar” takısı eklenir.

kedi kediler
kitap kitaplar
masa masalar
çocuk çocuklar

Almancada isimleri çoğul yapmak için Türkçedeki gibi belirli bir takı veya belirli bir kural yoktur. Her sözcüğün çoğulu değişiktir. Bu bakımdan isimleri öğrenirken çoğulda aldıkları şekilleri de birlikte öğrenmek gerekir.

Almancada isimler çoğul yapılırken artikelleri değişir ve artikeli ne olursa olsun çoğulda mutlaka  die artikeli kullanılır.

Şimdi isimleri çoğulda sonlarına aldıkları takılara göre sınıflandırarak çoğul konusu daha yakından inceleyelim:

Bazı isimler sonlarına -e harfi alarak çoğul olurlar.

Tekil:   der Bleistift[de:r blayştift]
kalem

Çoğul:  die Bleistifte[di: blayştiftı]
kalemler

Tekil:  der Tisch[de:r tiş]
masa

Çoğul:   die Tische[di: tişı]
masalar

Tekil:   der Hund[de:r hunt]
köpek

Çoğul:   die Hunde[di: hundı]
köpekler

Tekil:   das Lineal [das linea:l]
cetvel

Çoğul:   die Lineale[di: linea:lı]
cetveller

Tekil:   das Pfred [das pfe:rt]
at

Çoğul:   die Pferde[di: pfe:rdı]
atlar

Bazı isimlerin sonuna, çoğulda -n veya -en takıları gelir:

die Blume [di: blumı]
çiçek

die Blumen [di: blu:mın]
çiçekler

die Katze [di: katsı]
kedi

die Katzen [di: katsın]
kediler

die Tür [di: tü:r]
kapı

die Türen [di: tü:rın]
kapılar

die Frau [di: frau]
kadın

die Frauen [di: va:zın]
kadınlar

die Vase [di: va:zı]
vazo

die Vasen [di: va:zın]
vazolar

die Uhr [di: u:r]
saat

die Uhren [di: u:rın]
saatler

das Bett [das bet]
yatak

die Betten [di: betın]
yataklar

die Tasche [di: taşı]
çanta

die Taschen [di: taşın]
çantalar

der Junge [de:r yungı]
erkek çocuk

die Jungen [di: yungın]
erkek çocuklar

die Schülerin [di: şü:lırin]
kız öğrenci

die Schülerinnen [di: şü:lırinın]
kız öğrenciler

das Hemd [das hemt]
gömlek

die Hemden [di: hemdın]
gömlekler

Bazı isimler ise çoğul halde hiçbir değişikliğe uğramazlar, sadece artikelleri die haline getirilir. Bunlar; genellikle sonu -er ile biten isimlerdir. (Tekil halde artikeli zaten die olan bir ismin bu gruba girmesi mümkün değildir)

der Füller [de:r fülır]
dolma kalem

die Füller [di: fülır]
dolma kalemler

das Fenster [das fenstır]
pencere

die Fenster [di: fenstır]
pencereler

der Lehrer [de:r le:rır]
erkek öğretmen

die Lehrer [di: le:rır]
erkek öğretmenler

der Schüler [de:r şü:lır]
erkek öğrenci

die Schüler [di: şü:lır]
erkek öğrenciler

das Zimmer [das tsimır]
oda

die Zimmer [di: tsimır]
odalar

das Mädchen [das me:thın]
kız çocuk

die Mädchen [di: me:thın]
kız çocuklar

Bazı isimlerin içindeki sesli harflerin üzerine nokta konur ve sonlarına, yukarıda gösterilen -e, -n, -en veya -er takıları gelir. Bu çeşit isimlerin hiç takı almayanları da vardır.

der Stuhl [de:r ştu:l]
sandalye

die Stühle [di: ştü:lı]
sandalyeler

der Vogel [de:r fo:gıl]
kuş

die Vögel [di: fö:gıl]
kuşlar

der Hut [de:r hu:t]
şapka

die Hüte [di: hü:tı]
şapkalar

das Buch [das bu:h]
kitap

die Bücher [di: bü:hır]
kitaplar

das Haus [das haus]
ev

die Häuser [di: hoyzır]
evler

der Baum [de:r baum]
ağaç

die Bäume [di: boymı]
ağaçlar

der Mann [de:r man]
adam

die Männer [di: menır]
adamlar

Yukarıdaki isimlerde das Buch, der Stuhl ve der Hut sözcüklerinin içindeki harfleri, çoğulda nokta alarak “ü” haline gelmiş, der Vogel’in içindeki “o” harfi ise “ö” olmuştur. Das Haus, der Baum ve der Mann sözcüklerinin sesli harflerinin nokta alması ise daha değişik bir biçimde olmuş ve bu sözcüklerdeki “a” harfleri noktalanarak [e] sesini veren ä harfi haline gelmiştir.

Almancada çok az rastlanan bir çoğul takısı da -s şeklindedir:

das Auto
Otomobil

die Autos
Otomobiller

das Radio
Radyo

das Radios
Radyolar

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-isimlerin-cogullari/