Das Adjektiv / Sıfat

Genel olarak sıfatlar bir şahsın veya cismin özelliğini, niteliğini ve nasıl olduğunu dile getirir. Aynı şekilde sıfatlarla bir olayın, bir eylemin nasıl cereyan ettiğini dile getirmek mümkündür.

 

schön (güzel) hässlich (çirkin)
gut (iyi) schlecht (kötü)
krank (hasta) gesund (sağlıklı)
faul (tembel) feißig (çalışkan)
schnell (hızlı) langsam (yavaş)
rot (kırmızı) gelb (sarı)
jung (genç) alt (eski, yaşlı)
tief (alçak) hoch (yüksek)

 

sözcükleri hep birer sıfattır.

Sıfatlar  genel olarak üç ana şekilde kullanılır:

1. Sıfat tamlamalarında

Almanca Sıfatlar tanımlıkla ismin arasına girerek o ismin anlamını daha yakından tarif edici ve belirleyici görevlerde kullanılır. Türkçe’de sıfatın bu şekilde kullanılması sıfat tamlaması olarak adlandırılır Almancada ise “belirleyici öğe” ifadesi Attribut sözcüğüyle ifade edilir. Bir sıfatın sıfat tamlamasında kullanılması Almancada “ismin yanında Attribut” olarak kullanma şeklinde ifade edilir.

das neue Auto yeni otomobil
die junge Frau genç kadın
der alte Lehrer yaşlı öğretmen
der rote Ball kırmızı top

2. Cümlede tek başına

Sıfatlar cümle içinde herhangi başka bir sözcüğe veya sözbölüğüne bağımlı olmaksızın kullanılabilir. Bu gibi hallerde sıfatlar çoğunlukla cümlenin fiilini tamamlar, niteler ve kullanışları açısından zarflara çok yaklaşır.

Das Auto ist neu Otomobil yenidir
Die Frau ist jung Kadın gençtir
Das Kind singt laut Çocuk yüksek sesle şarkı söylüyor
Die Mutter macht das Essen warm Anne yemeği ısıtıyor
Peter schreibt schön Peter güzel yazıyor.

 

3. Sıfat ve zarflarla birlikte

Sıfatlar yine sıfatların veya zarfların yanında kullanılarak bunların anlamlarını pekiştirir ve genişletir. Almancada sıfatın bu şekilde kullanılması, “belirleyici öğe” attribut olarak diye tarif edilir.

Das ist typisch türkisch. Bu tipik Türkçe (Türk işi)dir.
Peter ist äußerst dumm. Peter ileri derecede aptaldır.

Ayrıca sıfatları kıyaslama yoluyla anlamlarını güçlendirmek veya zayıflatmak böylelikle kullanışlarına çeşitlilik getirmek mümkündür.

klein küçük
kleiner daha küçük
am kleinsten en küçük
so klein wie… … kadar küçük …
kleiner als… …den küçük

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/das-adjektiv-sifat/

Almanca Sıfatlar

Sıfatlar, isimlerin niteliklerini belirten sözcüklerdir. “Uzun, kısa, yaşlı, genç, güzel” gibi sözcükler birer sıfattır. Yani isimlerin nasıl olduklarını, niteliklerini açıklarlar.

Türkçede “Adam yaşlıdır.” “Çiçek güzeldir.” “Pencere kapalıdır.” gibi cümlelerde isim (adam, çiçek, pencere) en başta, bu ismin nasıl olduğunu gösteren sıfat ise en sonda bulunmaktadır. Almancada da bu cümle, buna benzer bir şekilde kurulur. Yalnız, isimle sıfat arasında fiil eki olan ist sözcüğü girer.

Der Mann ist alt. Adam yaşlıdır.

Das Fenster ist geschlossen. Pencere kapalıdır.

Helga ist fleißig. Helga çalışkandır.

Yukarıdaki örnek cümlelerde görüldüğü gibi cümle; der Mann, das Fenster ve Helga isimleriyle başlamış alt, geschlossen ve fleißig sıfatlarıyla sona ermiştir. Arada ise fiil eki olan ist bulunmaktadır.

Der Schüler ist fleißig. [de:r şü:lır ist flaysih]
Erkek öğrenci çalışkandır.

Die Tasche ist klein [di: taşı ist klayn]
Çanta küçüktür.

Das Zimmer ist groß. [das tsimır ist gro:s]
Oda büyüktür.

Die Frau ist alt. [di: frau ist alt]
Kadın yaşlıdır.

Der Bleistift ist lang. [de:r blayştift ist lang]
Kurşun kalem uzundur.

Der Stuhl ist alt. [de:r ştu:l ist al]
Sandalye eskidir.

Die Lehrerin ist jung. [di: le:rırin ist jung]
Kadın öğretmen gençtir.

Das Bett ist groß. [das bet ist gro:s]
Yatak büyüktür.

Die Tür ist offen. [di: tü:r ist ofın]
Kapı açıktır.

Karl ist faul. [Karl ist faul]
Karl tembeldir.

Der Vogel ist klein [de:r fo:gıl ist klayn]
Kuş küçüktür.

Das Auto ist alt. [das auto ist alt]
Otomobil eskidir.

Günter ist fleißig. [güntır ist flaysih]
Günter çalışkandır.

Das Haus ist groß. [das haus ist gro:s]
Ev büyüktür.

Das Fenster ist offen.  [das fenstır ist ofın]
Pencere açıktır.

Das Lineal ist lang. [das linea:l ist lang]
Cetvel uzundur.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sifatlar/