Almanca Edatlar

Almanca Edatlar Örnek Cümleler

Almanca edatlar örnek cümleler, edatlar konu anlatımı nerede kullanılır?

-i haliyle -e haliyle
an -e,-a, yanına -de,-da yanında
auf üstüne üstünde
hinter arkasına arkasında
in içine içinde
neben yanına yanında
über üzerine üzerinde
unter altına altında
vor önüne önünde
zwischen arasına arasında

Almanca edatların -i veya -e haliyle kullanılmaları anlamlarında temel bir değişiklik vardır. Bunlar -i haliyle kullanıldıkları zaman bir yöne, bir yere doğru yapılan hareketi anlatır. Bu edatlar -e halinde bulunan bir edatla birlikte kullanıldıkları takdirde ise bir yerde veya bir yönde bulunmayı ifade eder.

Bu anlam farkını Almanca edatlar örnek cümle ile öğrenelim.

-i haliyle birlikte -e haliyle birlikte
an den Tisch (masaya) an dem Tisch (masada)
auf den Tisch (masanın üstüne) auf dem Tisch (masanın üstünde)
hinter den Tisch (masanın arkasına) hinter dem Tisch (masanın arkasında)
in das Zimmer (odanın içine, odaya) in dem Zimmer (odanın içinde, odada)
über den Tisch (masanın üzerine) über dem Tisch (masanın üzerinde)
unter den Tisch (masanın altına) unter dem Tisch (masanın altında)
vor den Tisch (masanın önüne) vor dem Tisch (masanın önünde)
zwischen den Tisch und den Stuhl (masa ile sandalyenin arasına) zwischen den Tisch und dem Stuhl (masa ile sandalyenin arasında)

Bu edatlarla birlikte çok sık kullanılan ve edatın bir yöne, yere doğru hareket göstermesine veya sabit bir yerde bulunmayı ifade etmesine göre değişen fiilleri de aşağıda kısaca hatırlatmaktayız.

-i haliyle kullanılan edatlarla birlikte -e haliyle kullanılan edatlarla birlikte
stellen (koymak) stehen (durmak)
setzen (oturtmak) sitzen (oturmak)
legen (yatık durumda) koymak) liegen (yatık bulunmak, durmak)
hängen (asmak) hängen (asılı durmak)

Almanca Edatların Örnek Cümleleri ve Konu Anlatımları için üzerlerine tıklayınız…

  1. an
  2. auf
  3. hinter
  4. in
  5. neben
  6. über
  7. unter
  8. vor
  9. zwischen

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-edatlar/

Almanca Edatlar / Die Präpositionen

Akkusativ alan edatlar

-für / için
Für wen arbeitest du? / Kim için çalışıyosun.

-um / etrafında
Die Erde dreht sich um die Sone. / Dünya güneşin etrafında dönüyor.

-ohne / sız,siz
Ich kann ohne meine Toucher nicht leben / Kazımsız yaşayamam.

-gegen / karşı
Ich bin gegen den Krieg. / Savaşa karşıyım.

-durch / Arasından
Wir fahren durch den Tunnel. / Tünelden geçiyoruz.

-bis / e, a yönelme
Ich bin bis 18.00 Uhr in der Schule. / Saat 18.00 e kadar okuldayım

-entlang / boyunca
Wir fahren den Fluss entlang. / nehir boyunca gidiyoruz.

Dativ alan edatlar

-von / den,dan
Ich komme von der Schule. / Okuldan geliyorum.

-zu / e,a,ye,ya
Ich gehe zu meiner Mutter. / Anneme gidiyorum.

-bei / yanında de,da etrafında
Sie wohnt bei uns. / O bizde kalıyor.

-mit / ile birlikte
Ich komme mit dem Auto. / Arabayla geliyorum.

-seit / den,dan beri
Ich arbeite seit drei Jahren. / 3 yıldır çalışıyorum.

-aus / den,dan
Das kleid ist aus Seide. / Elbise ipekten

-Nach / e,a,ye,ya yönelme
Wir fahren nach  Deutschland. / Almanyaya gidiyoruz.

-ausser / den başka
Ausser dir arbeiten alle. / senin dışında herkes çalışıyor.

-gegenüber / karşısında
Mir gegenüber ist er imme rehrlich. / o bana karşı hep dürüst.

Hep akkusativ hemde dativ alan edatlar-an / üzerinde yanında
Das Bild ist an der Wand. / Resim duvarda.

-auf / üstüne
Ich lege das Buch auf den Tisch. / Kitabı masanın üstüne koyuyorum.

-auf / üstünde
Das Buch liegt auf dem Tisch. / Kitap masanın üzerinde.

-hinter / arkasında
Das Kind versteckt sich hinter den Baum. / Çocuk ağacın arkasında saklanıyor.

-neben / yanında
Die Vase ist neben dem Bild. / vazo resmin yanında

-in / içinde 
Er geht in die Schule. / O okula gidiyor.

-unter / altında
Er ist unter dem Tisch. / O masanın altında

-über / üzerinde
Ich bin über den Wolken. / Bulutların üzerindeyim.

-vor / önünde
Ich stehe vor dem Kino. / sinamanın önündeyim

-vor / den, dan önce
Vor einer Minute war er hier. / Bir dakika önce burdaydı.

-zwichen / arasında
Der Stuhl steht zwichen dem Tisch und dem Schrank / Sandalye masa ve dolap arasında.

Genetivalan edatlar

-ausserhalb / dışında
Die Schwimmhale liegt ausserhalb der Stadt. / Yüzme havuzu şehir dışında.

-innerhalb / içinde
Die Schwimmhale ist innerhalb der Stadt. / Yüzme havuzu şehir içinde

-trotz / karşın
Trotz des schlechten Wetters machen wir einen Ausflug. / Yağmura karşın gezi yapıyoruz.

-wegen / yüzünden
Ich habe wegen meiner Krankheit viel versaumt. / Hastalığım yüzünden çok şey kaçırdım.

-statt / yerine
Ich schicke statt des Briefs eine Postkarte. / Mektup yerine kartpostal gönderiyorum.

während / esnasında
Während des Unterricht soll man nicht sprechen. / Ders sırasında konuşmamak lazım.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-edatlar-die-prapositionen/