Almanca Sıklık Zarfları

Bu zarflar wie oft / ne kadarda bir, ne kadar sık? sorusuna cevap verirler.

ALMANCA TÜRKÇE
oft sık sık
immer wieder devamlı
mehrmals defalarca
selten nadiren
einmal bir defa
ab und zu arada bir
hin und wieder arada bir
täglich her gün
jährlich her yıl, yıllık
alle zwei Tage her iki günde bir
jedesmal her defasında
unaufhörlich durmadan
meist çoğu zaman
nicht oft sık değil
manchmal bazen
wieder tekrar
stündlich saatte bir
wöchentlich her hafta, haftalık
alle Tage her gün
Tag und Nacht sabah akşam

Sıklık Zarfları Örnek Cümleler

ALMANCA TÜRKÇE
Ich stehe morgens um 7 Uhr auf und gehe abends um 10 Uhr ins Bett. Sabahları saat 7’de kalkıyorum ve akşamları saat 10’de yatıyorum.
Dienstags und freitags bin ich in der Schule. Salıları ve cumları okuldayım.
Damals beleuchtete man die Häuser mit Petroleum. O zamanlar evler gazla aydınlatılırdı.
Augenblicklich ist er mit wichtigen Aufgaben beschäftigt. Şu an önemli görevlerde meşguldür.
Wir werden ihn niemals vergessen. Onu hiçbir zaman unutmayacağız.
Er wird zeitlebens taub bleiben. O ömrü boyunca sağır kalacak.
Inzwischen ist der Arzt gekommen. Bu arada doktor geldi.
Wochenlang musste ich nur Brot essen. Haftalardır sadece ekmek yemek zorunda kaldım.
Seitdem haber wir ihn nicht getroffen. O zamandan beri onunla karşılaşmadık.
Bis vor kurzem war der Briefträger nicht gekommen. Kısa bir süre öncesine kadar postacı gelmemişti.
Bis gestern ist er zu Hause geblieben. Düne kadar evde kaldı.
Ich muss bis zum 30. August eine neue Wohnung finden. 30 Ağustosa kadar yeni bir ev bulmam gerekiyor.
Diese Pille müssen sie täglich viermal nehmen. Bu hapı günde dört defa almanız lazım.
Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich. Bu defter haftalık yayınlanıyor.
Tina schrieb mir ziemlich oft. Tina bana oldukça sık yazardı.
Die Oma besucht uns selten. Büyükanne bizi nadiren ziyaret ediyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-wie-oft/