Almanca Sayılar

0 Sıfır Null

1 Bir Eins

2 Iki Zwei

3 Üç Drei

4 Dört Vier

5 Beş Fünf

6 Altı Sechs

7 Yedi Sieben

8 Sekiz Acht

9 Dokuz Neun

10 On Zehn

11 On bir Elf

12 On iki Zwölf

13 On üç Dreizehn

14 On dört Vierzehn

15 On beş Fünfzehn

16 On altı Sechzehn

17 On yedi Siebzehn

18 On sekiz Achtzehn

19 On dokuz Neunzehn

20 Yirmi Zwanzig

Yirmiden sonraki sayılarda iki basamak arasına “ve – und” kelimesi eklenir. Önce birler basamağı sonra onlar basamağı okunur.

21 Yirmi bir Einundzwanzig

22 Yirmi iki Zweiundzwanzig

23 Yirmi üç Dreiundzwanzig

24 Yirmi dört Vierundzwanzig

25 Yirmi beş Fϋnfundzwanzig

26 Yirmi altı Sechsundzwanzig

27 Yirmi yedi Siebenundzwanzig

28 Yirmi sekiz Achtundzwanzig

29 Yirmi dokuz Neunundzwanzig

30 Otuz Dreißig

31 Otuz bir Einunddreißig

32 Otuz iki Zweiunddreißig

33 Otuz üç Dreiunddreißig

34 Otuz dört Vierunddreißig

35 Otuz beş Fϋnfunddreißig

36 Otuz altı Sechsunddreißig

37 Otuz yedi Siebenunddreißig

38 Otuz sekiz Achtunddreißig

39 Otuz dokuz Neununddreißig

40 Kırk Vierzig

41 Kırk bir Einundvierzig

42 Kırk iki Zweiundvierzig

43 Kırk üç Dreiundvierzig

44 Kırk dört Vierundvierzig

45 Kırk beş Fϋnfundvierzig

46 Kırk altı Sechsundvierzig

47 Kırk yedi Siebenundvierzig

48 Kırk sekiz Achtundvierzig

49 Kırk dokuz Neunundvierzig

50 Elli Fϋnfzig

51 Elli bir Einundfϋnfzig

52 Elli iki Zweiundfϋnfzig

53Elli üç Dreiundfϋnfzig

54 Elli dört Vierundfϋnfzig

55 Elli beş Fϋnfundfϋnfzig

56 Elli altı Sechsundfϋnfzig

57 Elli yedi Siebenundfϋnfzig

58 Elli sekiz Achtundfϋnfzig

59 Elli dokuz Fϋnfzig-neuf

60 Altmış Sechzig

61 Altmış bir Einundsechzig

62 Altmış iki Zweiundsechzig

63 Altmış üç Dreiundsechzig

64 Altmış dört Vierundsechzig

65Altmış beş Fϋnfundsechzig

66 Altmış altı Sechsundsechzig

67 Altmış yedi Siebenundsechzig

68 Altmış sekiz Achtundsechzig

69 Altmış dokuz Neunundsechzig

70 Yetmiş Siebzig

71 Yetmiş bir Einundsiebzig

72 Yetmiş iki Zweiundsiebzig

73 Yetmiş üç Dreiundsiebzig

74 Yetmiş dört Vierundsiebzig

75 Yetmiş beş Fϋnfundsiebzig

76 Yetmiş altı Sechsundsiebzig

77 Yetmiş yedi Siebenundsiebzig

78 Yetmiş sekiz Achtundsiebzig

79 Yetmiş dokuz Neunundsiebzig

80 Seksen Achtzig

81 Seksen bir Einundachtzig

82 Seksen iki Zweiundachtzig

83 Seksen üç Dreiundachtzig

84 Seksen dört Vierundachtzig

85 Seksen beş Fϋnfundachtzig

86 Seksen altı Sechsundachtzig

87 Seksen yedi Siebenundachtzig

88 Seksen sekiz Achtundachtzig

89 Seksen dokuz Neunundachtzig

90 Doksan Neunzig

91 Doksan bir Einundneunzig

92 Doksan iki Zweiundneunzig

93 Doksan üç Dreiundneunzig

94 Doksandört Vierundneunzig

95 Doksan beş Fϋnfundneunzig

96 Doksan altı Sechsundneunzig

97 Doksan yedi Siebenundneunzig

98 Doksan sekiz Achtundneunzig

99 Doksan dokuz Neunundneunzig

100 Yüz Einhundert

Yüz ve yüzden sonraki sayılarda önce yüzlü sayı sonra birler basamağı en son onlar basamağı yazılır.

101 Yüz hundert eins

102 Yüz bir hundert zwei

103 Yüz iki hundert drei

104 Yüz dört hundert vier

105 Yüz beş hundert fünf

106 Yüz altı hundert sechs

107 Yüz yedi hundert sieben

108 Yüz sekiz hundert acht

109 Yüz dokuz hundert neun

110 Yüz on hundert zehn

111 Yüz on bir hundert elf

112 Yüz on iki hundert zwölf

113 Yüz on üç hundert dreizehn

.

.

.

120 Yüz yirmi hundert zwanzig

121 Yüz yirmi bir hundert ein und zwanzig

122 Yüz yirmi iki hundert zwei und zwanzig

.

.

.

598 Beşyüz seksen dokuz fünf hundert acht und neunzig

.

.

.

999 Dokuz yüz doksan dokuz neun hundert neun und neunzig[/responsivevoice]

1000 Bin tausend

2000 İki bin zwei tausend

3000 Üç bin drei tausend

4000 Dört bin vier tausend

5000 Beş bin fünf tausend

6000 Altı bin sechs tausend

7000 Yedi bin sieben tausend

8000 Sekiz bin acht tausend

9000 Dokuz bin neun tausend

10000 On bin zehn tausend

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sayilar/

Almanca Artikeller

Almanca bazı sözcükler ve basit cümle yapısı.

Almancada bütün cins isimlerin önünde artikel (tanım edatı) denilen der, die, das sözcüklerinden biri bulunur. Türkçe karşılığı olmayan bu üç sözcük dilimize çevrilmezler. der, die ve das önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler. Almanca da her ismin bir artikeli vardır. Onun için isimleri artikelleriyle birlikte öğrenmek gerekir. Örneğin kapı” anlamına gelen Tür sözcüğü die artikelini alır. Bu sözcüğü biz tek başına Tür olarak değil de die Tür şeklinde ezberlemeliyiz.

Bu arada dikkat edilmesi gereken başka bir konu da Almancada bütün isimlerin baş harflerinin, Türkçedekinin aksine büyük yazılmasıdır.

Bazı Almanca sözcükleri öğrenmekle başlayalım.

 die Blume Çiçek

 der Stuhl Sandalye

 das Haus Ev

 der Bleistift Kurşun kalem

 das Buch Kitap

 die Katze Kedi

 die Tür Kapı

 das Auto Otomobil

 der Tisch Masa

 der Füller Dolma kalem

BASİT CÜMLE YAPISI

das [das] bu
ist [ist] -dır, -dir

Bu” sözcüğünün karşılığı olan das. Türkçede olduğu gibi cümlenin en başında yer alır.

Das ………………………… Bu …………………………

Türkçe cümlenin sonundaki “-dır”, “-dir” ekinin karşılığı olan ist gelir. ist başka bir sözcükle bitişik değil, ayrı olarak yazılır. Oysa Türkçe karşılığı “-dır”, “-dir” takılarında durum farklıdır. Üstelik bunlar bitişik oldukları sözcüğün söylenişine uyarak “-dır”, “-dir”, “-dur”, “-dür” gibi şekillere girerler.

Das ………………………… Bu ………………………… dır.

Das ve ist sözcüklerden sonra bir de isim bulunur. Ancak burada ismin önüne ein veya eine gelmiş şekli kullanılır. Böylece basit bir Almanca cümle kurulmuş olur.

 Das ist ein Stuhl. Bu bir sandalyedir.

 Das ist ein Buch. Bu bir kitaptır.

 Das ist ein Hund. Bu bir Köpektir

 Das ist eine Katze. Bu bir kedidir.

 Das ist ein Auto. Bu bir otomobildir.

 Das ist ein Bet. Bu bir yataktır.

 Das ist ein Vogel. Bu bir kuştur.

 Das ist eine Uhr. Bu bir saattir.

 Das ist ein Radio. Bu bir radyodur.

 Das ist ein Füller. Bu bir dolma kalemdir.

 Das ist ein Lineal. Bu bir çetveldir.

 Das ist eine Vase. Bu bir vazodur.

 Das ist ein Haus. Bu bir evdir.

 Das ist ein Tisch. Bu bir masadır.

 Das ist eine Blume. Bu bir çiçektir.

 Das ist eine Frau. Bu bir kadındır.

 Das ist ein Bleistift. Bu bir kurşun kalemdir.

 Das ist ein Fenster. Bu bir penceredir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/artikeller-ve-cumle-kaliplari/

Almanca Sessiz Harfler

Almancada sessiz harflerin çoğu Türkçede olduğu gibi okunur. Bunları örnekler üzerinden inceleyelim.

H Bu harf sözcük başında bulunduğu sürece genellikle Türkçedeki [h] şeklinde telaffuz edilir.

 Haus  [haus]
 hinein   [hinayn]

“h” harfi diğer bütün hallerde okunmaz. Sadece solundaki harfin okunuşunu uzatır.

 gehen  [ge:ın]
 Ehe [e:ı]

J [y] olarak okunur.

 Jahr   [ya:r]
 jeder  [ye:dır]

[kv] olarak okunur.

 bequem   [bıkve:m]
 Quelle  [kvelı]

R Genellikle Türkçedeki (r) gibi okunur. Yalnız sözcük sonuna gelen -er hecesindeki r çok hafif ve çok belirsiz okunur.

 Lehrer  [le:rır]
 Bauer  [bauır]

S Bu harf, sözcük veya hece başına geldiği zaman arkasındaki harf sesliyse [z] olarak okunur.

 See  [ze:]
 singen  [zingın]
 lesen  [le:zın]

Diğer bütün hallerde [s] olarak okunur.

 ist  [ist]
 Kiste [kistı]

ß Türkçede olmayan bu harf iki s [ss] yerine kullanılır. Tek başına [es-tset] veya [şarfıs es] olarak okunur. Sözcük içinde [s] olarak telaffuz edilir.

 groß  [gro:s]

 fleißig  [flaysih]

V Genellikle [f] okunur. Ama Türkçedeki [v] gibi telaffuz edildiği haller de vardır.

 Vater  [fa:tır]
 Vase [va:zı]

W [v] olarak okunur.

Welt  [velt]

[ks] okunur.

 Taxi [taksi]

Z [ts] gibi okunur. Bu [ts] Türkçede “bitsin, gitsin” derken kullandığımız [ts] harfleri gibi ard arda söylenmelidir

zwei [tsvay]
 Zimmer  [tsimır]

Bazı sessiz harfler yan yana gelerek değişik sesler verirler.

ch [h] okunur; “ch” ince sesli harflerden ve sessiz harflerden sonra geliyorsa Türkçede “hindi, hikmet” sözcüklerindeki “hi” sesi gibi dişler arasından dilin orta kısmını damağa yaklaştırarak okunmalıdır.

ch” kalın sesli harflerden sonra geliyorsa Türkçedeki “kahraman, ahkam” sözcüklerindeki gibi gırtlaktan, dilin arka ucu ile arka damak arasından çıkarılan bir  [h] sesi verir.

ich  [ih]
acht  [aht]

chs [ks] okunur.

sechs  [zeks]

ck [k] okunur.

Brücke [brükı]

sp [şp] okunur.

sprechen [şprehın]

st [şt] okunur.

Stuhl [ştu:l]

sch [ş] okunur. Çok rastlanılan bir harf grubudur.

schreiben [şraybın]
schön  [şö:n]

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sessiz-harfler/

Almanca Sesli Harfler

Almancada sesli harfler şunlardır: a, e, i, o, u, ä, ö, ü ayrıca y harfi de Almancada sesli harflere dahildir. Bu harflerden e, y ve a‘nın üzerine iki nokta konularak edilen ä hariç, hepsinin okunuşları Türkçedeki gibidir.

 

E  Genellikle sözcüklerin sonundaki hecelere gelen (e) harfi kapalı olarak, ağzı fazla yaymadan Türkçedeki (ı) sesli harfi gibi söylenir. (e) harfi bazı hallerde de, Türkçe’deki “gelmek, sel, elma” gibi sözcüklerde görülen (e)’nin aksine “teğmen, değmek” gibi sözcüklerdeki ince, ağzı biraz yayarak okunan (e)’ye benzer bir şekilde telaffuz edilir.

Weg [ve:g]
sehr [ze:r]

Diğer hallerde Türkçedeki (e) gibi okunur.

Welt [velt]
Fenster [fenstır]

Ä Türkçedeki (e) gibi, geniş ve açık şekilde okunur.

Käse [ke:zı]
wählen [ve:lın]

Bu harf yazılmak istendiğinde daktilo vs. gibi olanaklar elvermiyorsa yerine “ae” yazılabilir.

Käse Kaese
wählen waehlen

Ayrıca büyük harflerle yazılması gereken yerlerde bu Ä genellikle kullanılmaz.
Bunun yerine yukarıda bahsedilen AE kullanılır.

Türkçede bir sessiz harf sayılmasına rağmen Almancada [ü] olarak telaffuz edildiği için sesli kabul edilir.

Physik [füzi:k]
Zypern [tsüpern]

Bazı sesli harfler yan yana gelerek değişik sesler verirler. Aşağıda bunların en çok rastlanılanlarını göreceksiniz.

ai, ay Her ikisi de [ay] okunur.

Mai [may]
Bayern [bayern]

ei, ey Her ikisi de [ay] okunur.

klein [klayn]
Meyer [mayır]

eu [oy] okunur.

Leuto [loytı]
heute [hoytı]

äu Bu da [oy] okunur.

läuten [loytın]

ie Uzun bir [i] gibi okunur.

Bier [bi:r]
hier [hi:r]

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sesli-harfler/

Almanca Alfabe Okunuşu

Bir dil öğrenilirken önce alfabesini tanımak öğrenmek gereklidir. Bizde Almanca öğrenmeye Almanca alfabesinin hangi harflerden oluştuğu ve nasıl telaffuz edildiği ile başlayacağız.

ALMAN ALFABESİ

Latin harfleriyle yazılan Alman alfabesi aşağıda gösterilen 26 harften
meydana gelmiştir.

A [a:]
B [be:]
C [tse:]
D [de:]
E [e:]
F [ef]
G [ge:]
H [ha]
i [i]
J [yot]
K [ka:]
L [el]
M [em]
N [en]
0 [o]
P [pe:]
Q [ku:]
R [er]
S [es]
T [te:]
U [u:]
V [fau]
W [ve:]
X [iks]
Y [üpsilon]
Z [tset]

NOTLAR:

  • Almancada i ve j harfleri büyük yazıldıkları zaman üzerlerine nokta konulmaz. Bunun yerine I ve J yazılırlar.
  • Türkçedeki “ş, ç, ve ğ” harfleri Almancada yoktur.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-alfabe-okunusu/