Almanca Düzensiz Fiiller

Almanca Düzensiz Filler Listesi
Mastar Hali Präsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.) Partizip Perfekt(V3) Anlamı
gären gärte ya da gor ist/hat gegärt ya da
gegoren
mayala(ndır)mak
gebären gebärt ya da gebiert gebar hat geboren doğ(ur)mak
geben gibt gab hat gegeben vermek
gedeihen gedieh ist gediehen gelişmek
gehen ging ist gegangen yürümek, gitmek
gelingen gelang ist gelungen başarmak
gelten gilt galt hat gegolten değeri olmak
genesen genas ist genesen iyileşmek
genießen genoss hat genossen zevk almak
geschehen geschieht geschah ist geschehen vuku bulmak
gewinnen gewann hat gewonnen kazanmak,elde etmek
gießen goss hat gegossen dökmek,boşaltmak
gleichen glich hat geglichen andırmak,benzemek
gleiten glitt ist geglitten uçmak, kay(dır)mak
Not:begleiten, refakat etmek anlamında , zayıf çekimlenir.
glimmen glomm hat geglommen (dumansız)içten yanmak
graben gräbt grub hat gegraben kazmak
greifen griff hat gegriffen kapmak,ele geçirmek
haben (düzensiz.) hat hatte hat gehabt sahip olmak
halten hält hielt hat gehalten tutmak,dur(dur)mak
Not: beinhalten,-den oluşmak anlamında ise , zayıf çekimlenir.
hängen hing hat gehangen asmak,asılı durmak
hauen hieb hat gehauen yontmak, (sertçe) vurmak
Not: hauen zayıf fiil gibi de çekimlenebilir ve anlamda bir değişiklik olmaz.
heben hob hat gehoben kaldırmak
heißen hieß hat geheißen çağrılmak, adı olmak
helfen hilft half hat geholfen yardım etmek
kennen (karışık) kannte hat gekannt tanımak
klingen klang hat geklungen (zili) çalmak
kneifen kniff hat gekniffen çimdiklemek
kommen kam ist gekommen gelmek
können (modal) kann konnte hat gekonnt (yetenek) -e bilmek,
kriechen kroch ist gekrochen emeklemek, sürünmek
laden lädt lud hat geladen yüklemek
lassen lässt ließ hat gelassen izin vermek
laufen läuft lief ist/hat gelaufen koşmak
leiden litt hat gelitten acı çekmek
Not: verleiden, bozmak, berbat etmek anlamında ise, zayıf çekimlenir.
leihen lieh hat geliehen borç, ödünç vermek
lesen liest las hat gelesen okumak
liegen lag hat gelegen yatmak, yatıyor olmak
lügen log gelogen (yalan) söylemek
Mastar Hali Präsens |
Şimdiki zaman (3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman. (3ncü tekil şahıs.) Partizip Perfekt(V3) Anlamı
mahlen mahlte hat gemahlen ezmek,öğütmek
meiden mied hat gemieden kaçınmak,sakınmak
melken milkt ya da
melkt
melkte hat gemolken sağmak
Not: bazı bölgelerde, molk , präteritum(geçmiş zaman) olarak ve gemelkt geçmiş zaman(V3) kullanılır .
messen misst maß hat gemessen ölçmek
misslingen misslang ist misslungen başarılı olamamak
mögen (modal) mag mochte hat gemocht hoşlanmak, beğenmek
müssen
(modal)
muss musste hat gemusst -meli, zorunda olmak
nehmen nimmt nahm hat genommen almak
nennen
(karışık)
nannte hat genannt ad koymak
pfeifen pfiff hat gepfiffen ıslık çalmak
preisen pries hat gepriesen övmek, methetmek
quellen quillt quoll ist gequollen (kaynaktan)fışkırmak
raten rät riet hat geraten öğüt vermek
reiben rieb hat gerieben ovmak, sürtmek
reißen riss ist/hat gerissen yırtılmak, gözyaşı
reiten ritt ist/hat geritten (ata) binmek
rennen
(karışık)
rannte ist/hat gerannt (hızlı) koşmak,yarışmak
riechen roch hat gerochen kok(la)mak
ringen rang hat gerungen güreşmek
rinnen rann ist geronnen damlamak, sızmak
rufen rief hat gerufen aramak,bağırmak
salzen salzte hat gesalzen tuzlamak
saufen säuft soff hat gesoffen içmek, kafayı çekmek
saugen sog hat gesogen emmek
Not: saugen fiilinin zayıf çekimi kuvvetli çekimi kadar vardır.
schaffen schuf hat geschaffen yaratmak,başarmak
Not: schaffen zayıf fiil gibi çekimlenebilir. Bu durumda yönetmek, idare etmek, çalışmak anlamı olur.
scheiden schied ist/hat geschieden ayırmak, ayrılmak
scheinen schien hat geschienen görünmek, parlamak
scheißen schiss hat geschissen s*çmak(ayıp)
schelten schilt schalt hat gescholten azarlamak
scheren schor hat geschoren makaslamak, kırkmak
Not:scheren zayıf fiil olarak çekimlendiğinde ilgilendirmek anlamında olur.
schieben schob hat geschoben itmek, dürtmek
schießen schoss ist/hat geschossen atış yapmak
schinden schindete hat geschunden soymak,derisini yüzmek
schlafen schläft schlief hat geschlafen uyumak
schlagen schlägt schlug hat geschlagen vurmak, dövmek
schleichen schlich ist geschlichen sürünmek, yavaşça sokulmak
schleifen schliff hat geschliffen bilemek,keskinleştirmek
Not: schleifen zayıf fiil olarak çekimlendiğinde sürüklemek anlamı olur.
schließen schloss hat geschlossen kapa(n)mak
schlingen schlang hat geschlungen sarmak
schmeißen schmiss hat geschmissen atmak, fırlatmak
schmelzen schmilzt schmolz ist/hat geschmolzen eri(t)mek

Mastar Hali Präsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.) Partizip Perfekt(V3) Anlamı
schneiden schnitt hat geschnitten kesmek
schreiben schrieb hat geschrieben yazmak
schreien schrie hat geschrien haykırmak,bağırmak
schreiten schritt ist geschritten adım atmak
schweigen schwieg hat geschwiegen sessiz olmak
schwellen schwillt schwoll ist geschwollen kabar(t)mak
schwimmen schwamm ist/hat
geschwommen
yüzmek
schwinden schwand ist geschwunden gözden kaybolmak
schwingen schwang hat geschwungen sallamak,savurmak
schwören schwor hat geschworen yemin etmek
sehen sieht sah hat gesehen görmek
sein (düzensiz) ist war ist gewesen olmak
senden (karışık) sandte hat gesandt göndermek
Not: senden zayıf fiil gibi çekimlenebilir. Bu durumda (radyoda) yayınlamak anlamı olur.
sieden siedete ya da sott hat gesotten kayna(t)mak
singen sang hat gesungen şarkı söylemek
sinken sank ist gesunken batmak
sinnen sann hat gesonnen derin derin düşünmek
sitzen saß hat gesessen oturmak
sollen (modal) soll sollte hat gesollt gereklilik,-meli, -malı
spalten spaltete hat gespalten/ gespaltet yarmak,ikiye bölmek
speien spie hat gespien tükürmek, kusmak
spinnen spann hat gesponnen dönmek,kaçık olmak
sprechen spricht sprach hat gesprochen konuşmak
sprießen sproß ist gesprossen filizle(n)mek
springen sprang ist gesprungen atlamak
stechen sticht stach hat gestochen (iğne,diken) batırmak
stehen stand hat gestanden ayakta durmak
stehlen stiehlt stahl hat gestohlen hırsızlık yapmak
steigen stieg ist gestiegen tırmanmak
sterben stirbt starb ist gestorben ölmek
stinken stank hat gestunken kötü kokmak
stoßen stößt stieß ist/hat gestoßen itmek,vurmak,çarpmak
streichen strich ist/hat gestrichen sıvazlamak
streiten stritt hat gestritten tartışmak
Mastar Hali Präsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.) Partizip Perfekt(V3) Anlamı
tragen trägt trug hat getragen (giysi)giymek,taşımak
Not: beauftragen ve beantragen fiillerinin zayıf çekimleri vardır.
treffen trifft traf hat getroffen karşılaşmak
treiben trieb ist/hat getrieben sür(ükle)mek
treten tritt ist/hat getreten ayakla basmak
trinken trank hat getrunken içmek
trügen trog hat getrogen aldatmak,ihanet etmek
tun tat hat getan yapmak
verderben verdirbt verdarb ist/hat verdorben bozmak,yıkmak
verdrießen verdross hat verdrossen kızdırmak,canını sıkmak
vergessen vergisst vergaß hat vergessen unutmak
verlieren verlor hat verloren kaybetmek,kaybolmak
verzeihen verzieh hat verziehen bağışlamak
wachsen wächst wuchs ist gewachsen büyümek,yetişmek
wägen wog hat gewogen tartmak
waschen wäscht wusch hat gewaschen yıkamak
weichen wich ist gewichen geri çekilmek,boyun eğmek
Not: weichen yumuşatmak anlamında ise zayıf fiildir.
weisen wies hat gewiesen işaret
etmek,göstermek
wenden (karışık) wandte hat gewandt döndürmek,yöneltmek
Not: wenden zayıf fiil gibi çekimlenebilir, özellikle etrafında dönmek anlamında ise.
werben wirbt warb hat geworben ilan vermek, reklam yapmak
werden (düzensiz.) wird wurde ist geworden olmak,-cek, -cak
werfen wirft warf hat geworfen fırlatmak
wiegen wog hat gewogen ağırlığında olmak
Not: wiegen salla(n)mak anlamında ise zayıf fiildir.
winden wand hat gewunden sarmak,dolamak
wissen
(karışık/düznsiz.)
weiß wusste hat gewusst bilmek
wollen (modal) will wollte hat gewollt istemek
wringen wrang hat gewrungen (çamaşır)
sıkmak,burmak
ziehen zog ist/hat gezogen çekmek,kımıldamak
zwingen zwang hat gezwungen zorlamak
Mastar Hali Präsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah..)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.) Yardımcı Fiil
+Partizip Perfekt(verb3)
Anlamı
backen bäckt ya da backt backte or buk hat gebacken fırında pişirmek
befehlen befiehlt befahl hat befohlen emretmek
Not: fehlen, bulunmamak, eksik olmak anlamında ise zayıf fiil gibi çekimlenir.
beginnen begann hat begonnen başlamak
beißen biss hat gebissen ısırmak
bergen birgt barg hat geborgen kurtarmak
bersten birst ya da berstet barst hat geborsten infilak etmek
bewegen bewog hat bewogen seben olmak
Not: bewegen hareket ettirmek anlamında ise zayıf fiil gibi çekimlenir.
biegen bog hat/ist gebogen bükmek, döndürmek
bieten bot hat geboten önermek
binden band hat gebunden bağlamak,birleştirmek
bitten bat hat gebeten istemek,rica etmek
blasen bläst blies hat geblasen üflemek
bleiben blieb ist geblieben kalmak
braten brät briet hat gebraten (tavada) kızartmak
brechen bricht brach ist/hat gebrochen kırmak,ara vermek
brennen (karışık) brannte hat gebrannt ya(k)nmak
bringen (karışık) brachte hat gebracht getirmek
denken (karışık) dachte hat gedacht düşünmek
dreschen drischt drosch hat gedroschen (harman)dövmek
dringen drang ist/hat gedrungen içine almak, nüfuz etmek, acele etmek
dürfen (modal) darf durfte hat gedurft -ebilmek, izin verilmek
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen tavsiye etmek
erkiesen erkor hat erkoren seçmek, ayırmak
erklimmen erklomm hat erklommen ölçeklemek (tırmanmak)
erlöschen erlischt erlosch ist erloschen (ışık) sönmek
Not: erlöschen geçişlidir, söndürmek anlamında zayıf fiil gibi çekimlenir.
erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken korkmak, ürkmek
Not: erschrecken geçişlidir, korkutmak anlamında ise zayıf fiil gibi çekimlenir.
essen isst hat gegessen yemek
fahren fährt fuhr ist/hat gefahren arabasürmek, gitmek
fallen fällt fiel ist gefallen düşmek
fangen fängt fing hat gefangen yakalamak
fechten ficht focht hat gefochten dövüşmek, çit
finden fand hat gefunden bulmak
flechten flicht flocht hat geflochten tutturmak, örmek, dokumak
fliegen flog ist/hat geflogen uçmak
fliehen floh ist geflohen kaçmak,sıvışmak
fließen floß ist geflossen akmak
fressen frisst fraß hat gefressen (hayvanlar için) yemek
frieren fror ist/hat gefroren donmak

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-duzensiz-fiiller/