Almanca 100 Fiil

  FİİL TÜRKÇESİ
1 an .. e … ın yanında
2 anbieten sunmak
3 ansehen bakmak,incelemek
4 arbeiten çalışmak
5 aus … Den …. Dan
6 bedeuten anlamına gelmek
7 beginnen başlamak
8 bekommen almak
9 bestehen kazanmak,başarmak
10 betreffen ilgilendirmek
11 bieten vermek
12 bilden biçimlendirmek
13 bleiben kalmak
14 brauchen ihtiyacı olmak
15 bringen getirmek
16 dar tasvir etmek
17 denken düşünmek
18 dürfen izin vermek
19 entsprechen uymak
20 entstehen doğmak,çıkmak
21 entwickeln geliştirmek
22 ergeben vermek,getirmek
23 erhalten saklamak,korumak
24 erinnern hatırlamak
25 erkennen tanımak
26 erklären açıklamak
27 erreichen ulaşmak,erişmek
28 erschienen gelmek,görünmek
29 erwarten beklemek
30 erzählen anlatmak
31 fahren sürmek,götürmek
32 fallen düşmek
33 fehlen bulunmamak,yok olmak
34 finden bulmak
35 folgen takip etmek
36 fragen sormak
37 fühlen dokunmak
38 führen liderlik etmek,götürmek
39 geben vermek
40 gehen gitmek

41 gehören ait olmak
42 gelten geçerli olmak
43 gewinnen kazanmak,zafer kazanmak
44 glauben inanmak
45 haben sahip olmak
46 halten tutmak
47 handeln davranmak
48 heissen adlandırmak
49 helfen yardım etmek
50 interessieren ilgilenmek
51 kennen bilmek
52 kommen gelmek
53 können yapabilmek (ing. can)
54 lassen bırakmak
55 laufen koşmak
56 leben yaşamak
57 legen koymak
58 lernen öğrenmek
59 lesen okumak
60 liegen yatmak
61 machen yapmak
62 meinen sanmak,düşünmek
63 mögen istemek,hoşlanmak
64 müssen zorunluluk (ing. must)
65 nehmen almak
66 nennen demek,adını vermek
67 reden konuşmak
68 sagen söylemek
69 schaffen yaratmak
70 scheinen ışık vermek,parlamak
71 schließen kapatmak
72 schreiben yazmak
73 sehen izlemek
74 sein olmak
75 setzen koymak,oturtmak
76 sitzen oturmak
77 sollen … meli,malı (tavsiye) (ing. should)
78 spielen oynamak
79 sprechen konuşmak
80 stehen durmak
81 stellen koymak
82 studieren okumak,yüksek öğrenim yapmak
83 suchen aramak
84 tragen taşımak
85 treffen buluşmak
86 tun yapmak
87 verbinden bağlamak,birleştirmek
88 vergehen geçmek,geçip gitmek
89 vergleichen karşılaştırmak
90 verlieren kaybetmek
91 verstehen anlamak
92 versuchen denemek
93 vor .. ın önünde … den önce
94 warten beklemek
95 werden olmak,gelecek zaman fiili
96 wissen bilmek
97 wohnen yaşamak,ikamet etmek
98 wollen istemek
99 zeigen göstermek
100 ziehen çekmek,çizmek

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-100-fiil/