Almanca All, Alles Kullanımı

all, alles (bütün, hepsi)

Bu zamir çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. All, alle veya alles şeklinde yazılması mümkündür.

Alles oder nichts!
Ya hep ya hiç!
Alles hat er mitgenommen.
Hepsini alıp götürdü.
Sein Onkel verlor alles.
Amcası hepsini (herşeyini) kaybetti.
Du musst mir alles erzählen.
Bana hepsini anlatmalısın.
Allles ist verschwunden!
Hepsi yok oldu.

Alle isimlerin önünde de tanımlık yerine kullanılabilir ve dieser, diese, diesen’in aldığı takılarla ismin hallerine göre çekimlenir.

Alle Kinder sind im Garten.
Bütük çocuklar bahçededir.
Alle Schüler gehen nach Hause.
Bütün öğrenciler eve gidiyor.
Alle Bücher liegen auf dem Tisch.
Bütün kitaplar masanın üstünde bulunuyor.
Alle zehn Schritte blieb er stehen.
Her on adımda bir durdu.
Alle Häuser brennen.
Bütün evler yanıyor.

Alle‘yi tek başına da şahısları temsil edecek şekilde kullanmak mümkündür.

Alle sind im Garten.
Hepsi (herkes) bahçededir.
Alle gehen nach Hause.
Hepsi eve gidiyor.

Alles zamiri “hazır bulunan herkes” anlamına da gelebilir ve bilhassa çağrılar şeklinde kullanılabilir.

Alles herhören!
Herkes beni dinlesin!
Alles hört auf meine Stimme!
Herkes benim sesime dikkat etsin!

All veya alle bir ismin önünde onun tanımlığının yerini tutmadan da bulunabilir.

All meine Bemühungen waren umsonst.
Bütün gayretlerim boşuna oldu.
All die Kinder lieben ihn sehr.
Bütün çocuklar onu seviyor.
Er hat all sein Geld verloren.
Bütün parasını kaybetti.
All sein Vermögen gehört jetzt mir.
Bütün serveti şimdi bana ait.
Alle die Menschen kennen ihn nicht richtig.
Bütün insanlar onu tam (doğru) tanımıyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-all-alles-kullanimi/

Almanca Jeder, Jedermann Kullanımı

jeder, jedermann (Herkes)

Bu zamir, bir grup veya bir topluluğu bütün olarak kapsamakla birlikte ifade ettiği anlamda “her bir kişi” gibi kişiye, tek bir parçaya yönelik bir anlamı vardır. Jeder ve jedermann zamirinin aksi keiner veya niemand zamirleridir.

Jeder zamiri, tek başına kullanılabilir ve ismin çeşitli hallerinde bulunabilir.

# #
Yalın Hal jeder
-i Hali jeden
-e Hali jedem
-in Hali jedes

Jeder genellikle tekil halde kullanılır. “Herkes” anlamına gelen jedermann, jedweder veya jedlicher zamirleri ise artık ender rastlanan ve daha çok eski edebi eserlerde yer alan kelimelerdir.

ALMANCA TÜRKÇE
In dieser Stadt kennt mich jeder. Bu şehirde herkes beni tanıyor.
Jeder bekommt dieses Jahr Urlaubsgeld. Bu sene herkes izin parası alıyor.
Jeder muss seinen Tisch sauber machen Herkes masasını temizlemek zorunda
Jeder von uns ist schuldig Bizim hepimiz suçluyuz
Jeder kann hier gut Deutsch sprechen Burada herkes iyi Almanca konuşabiliyor
Der Lehrer wird jeden prüfen Öğretmen herkesi imtihan edecek
Er kennt jeden in diesem Viertel Bu mahallede herkesi tanıyor
Jedem wird ein Stock gegeben Herkese bir sopa verilecek
Ich schenke jedem ein Buch Herkese bir kitap hediye ediyorum
Er lacht jedem ins Gesicht Herkesin yüzüne güler

Yukarıdaki örnek cümlelerde “herkes” yerine “her bir” kullanmak da mümkündür.

Jeder zamiri, isimlerin önünde de bulunabilir ve dieser, diese, dieses gibi ismin tanımlığına uygun takıları jed- kökünün sonuna alarak jeder, jede, jedes şeklinde kullanılır.

jeder Schüler
her öğrenci
jede Blume
her çiçek
jedes Kind
her çocuk
alle Kinder
bütün çocuklar

Jeder‘i çoğul olarak bu şekliyle kullanmak mümkün değildir. Bunun yerine “bütün” anlamına gelen alle sözcüğü alınır.

 

Jeder, jede, jedes zamirlerinin ismin diğer hallerindeki çekimi aynen dieser, diese, dieses gibidir.

ALMANCA TÜRKÇE
Jeder Schüler wird diese Wörter gut lernen. Her öğrenci bu sözcükleri iyi öğrenecektir.
Jedes Fenster muss gut gereinigt werden. Her pencere iyi temizlenmelidir.
Der Bus hält an jeder Haltestelle. Otobüs her durakta duruyor.
Du darfst mit jedem Freund ins Kino gehen. Her arkadaşla sinemaya gidebilirsin.
Jedes Produkt wird sorgfältig geprüft. Her ürün özenle kontrol ediliyor.
Schließ bitte jede Tür! Lütfen her kapıyı kapat!
Du kannst jedem armen Mann nicht helfen. Her fakir adama yardım edemezsin.
Jedem Arzt kann man vertrauen. Her doktora  güvenilebilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-jeder-jedermann-kullanimi/

Almanca Niemand Kullanımı

niemand (hiç kimse)

“Hiç kimse” anlamındaki bu zamirin kullanılışı aynen “jemand” gibidir ve jemand’ın zıt anlamlı şeklini teşkil eder.

# #
Yalın Hal niemand – hiç kimse
-i Hali niemanden – hiç kimseyi
-e Hali niemandem – hiç kimseye
-in Hali niemandes – hiç kimsenin

 

ALMANCA TÜRKÇE
Niemand kennt die Lösung des Rätsels. Bilmecenin çözümünü hiç kimse bilmiyor.
Niemand will dem armen Mann helfen. Yoksul adama kimse yardım etmek istemiyor.
Niemand hat Buse heute gesehen. Bugün Buse’yi kimse görmedi.
Ich kenne in dieser Stadt niemanden. Bu şehirde kimseyi tanımıyorum.
Wir haben niemanden getötet. Kimseyi öldürmedik.
Dein Geheimnis habe ich niemandem erzählt. Senin sırrını kimseye anlatmadım.
In der Schule spricht er mit niemandem. Okulda kimseyle konuşmuyor.
Gib dein Geld niemandem! Paranı kimseye verme!
Niemand kann mit ihm sprechen. Onunla kimse konuşamıyor.
Niemand kann diese Wunde heilen. Kimse bu yarayı iyileştiremez.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-niemand-kullanimi/

Almanca Belirsiz Zamirler

Belirsiz zamirler, çok çeşitlidir.  Belirsiz zamirlerin genel ve belirsiz anlamları vardır. Bunları söyleyen kişi, bir şahıs veya cismi daha yakından belirlemeyi tercih etmez.

Belirsiz zamirler, isimlerin tanımlıklarının yerini tutarak isimlerle birlikte kullanılabilecekleri gibi tek başına kullanılanları da vardır.

En çok rastlanan belirsiz zamirler şunlandır:

Bunları tek tek özellikleriyle birlikte  inceleyeceğiz, ilgili zamirlerin üstüne tıklayarak konuya ulaşabilirsiniz…

man
cümlenin anlamını geliştirir
jemand
birisi, herhangi birisi
niemand
kimse, hiç kimse
jeder
herkes
jedermann
herkes
einander
birbirine, birbirlerine
irgend
herhangi
irgendwer
herhangi biri
irgendwas
herhangi bir şey
irgendwie
herhangi bir şekilde
alles
hepsi, herkes
einer, eine, eines
bir şey
etwas
biraz
mehrere
birçok
einige
birkaç
nichts
hiçbir şey

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-belirsiz-zamirler/

Almanca Jemand Kullanımı

jemand (birisi)

Bu belirsiz zamir, cümle içinde tek başına kullanılır ve ismin hallerine göre de çekimlenebilir.

# #
Yalın Hal jemand – birisi
-i Hali jemanden – birisini
-e Hali jemandem – birisine
-in Hali jemandes – birisinin

Ancak jemand, -i halinde genellikle yalın halde olduğu gibi yine jemand halinde de kullanılabilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Jemand hat mein Auto gestohlen. Birisi benim otomobilimi çaldı.
Jemand klopft an die Tür. Birisi kapıyı vuruyor.
Siehst du jemand im Garten? Bahçede birisini (hiç kimseyi) görüyor musun?
Du musst deinen Ring jemandem gegeben haben. Yüzüğünü birisine vermiş olmalısın.
Ich schenke meine Bücher jemandem. Kitaplarımı birisine hediye ederim.
Jemand soll ihm helfen. Birisi ona yardım etmeli.
Jemand hat die alte Frau getötet. Yaşlı kadını birisi öldürdü.
Jemand will dich sprechen. Birisi seninle konuşmak istiyor.
Ruft mich jemand? Birisi beni mi çağırıyor?
Hast du diese Unterlagen jemandem gezeight? Bu belgeleri hiç kimseye gösterdin mi?
Haben Sie jemanden gesehen? Hiç kimseyi gördünüz mü?

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-jemand-kullanimi/